Verslag samenspraak wijkwinkelcentrum Boulevard Zuid

Doel avond: De gemeente heeft bewoners, omwonenden en betrokkenen uitgenodigd mee te denken over de plannen voor het aanpassen van de kaders van de uitbreiding van het winkelcentrum aan de Heezerweg (= vanaf de ex-bloemenzaak tot en met de kruidvat, en dan het hoekje om tot en met Joke’s naaiatelier en stomerijophaalpunt).

Achtergrond: Sinds 2003 wordt er gewerkt aan plannen voor renovatie van het wijkwinkelcentrum Boulevard Zuid. Het huidige winkelcentrum kampt met leegstand en verloedering. Men wil hier een einde aan brengen en een vitaal, gezond winkelgebied ontwikkelen. De stuwende kracht achter de plannen is een Stichting, waarin ondermeer vertgenwoordigd zijn: omwonenden, bewoners (zowel huurders als particuliere huiseigenaren als de woningbouwvereniging) en winkeliers. Zij hebben een eerste plan laten maken voor het verniewen van het winkelcentrum. Hierin wordt het winkelcentrum naar achteren toe uitgebreid met winkels en parkeervoorzieningen. Dit brengt de sloop van een ongeveer 40 woningen met zich mee. De kaders en randvoorwaarden bij deze plannen zijn al goedgekeurd door B&W. Echter, de Stichting heeft verder onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het het beste is als deze kaders en randvoorwaarden toch nog veranderd worden (een van de gevolgen is het slopen van 25 extra woningen). Het uitbreiden van deze kaders is gestoelt op economische en verkeerstechnische studies. In aanvulling hierop is ook cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de wijk, waarvan de conclusies zijn meegenomen in de plannen. (De rapporten van deze onderzoeken zijn t.z.t. via de site van de gemeente beschikbaar.) B&W moet een uitspraak doen over het wel of niet aanpassen van de kaders. De gemeente wil samenspraak met bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden zodat B&W een beslissing kan nemen op grond van informatie en aanvullingen van alle betrokkenen. Er worden diverse avonden georganiseerd voor de bewoners van de woningen die mogelijk gesloopt gaan worden, deze avond was specifiek voor andere betrokkenen zoals omwonenden en winkeliers.
Reacties: Het was een roerige avond, met veel op- en aanmerkingen over het gekozen proces van ontwikkeling, en over de afwezigheid van enkele betrokkenen (waaronder woningbouwvereniging). Inhoudelijk zijn er zorgen over het behoud van het dorpse karakter dat kenmerkend is voor Stratum, over overlast van auto’s, over het feit dat er huizen worden gesloopt en mensen ergens anders moeten gaan wonen, over of uitbreiding echt de oplossing is (zo was het niet duidelijk waarom de huidige uitbreidingsplannen onvoldoende zijn), over of er betaald of gratis parkeren komt, over parkeeroverlast in de omliggende wijken, over de groenvoorziening, de veiligheid en de leefbaarheid. Enthousiastelingen prijzen de kansen die er worden gecreeerd voor de middenstand, door bijvoorbeeld een HEMA en een grote supermarkt aan te trekken wordt het winkelgebied aantrekkelijker, wat ten goede komt aan de winkeliers die daar momenteel al gevestigd zijn. Alhoewel het duidelijk moge zijn dat niet iedereen behoefte heeft aan meer winkels.
Conclusie: Aan het voorstel voor de uitbreiding van de bestaande kaders worden de reacties die op deze avond verzameld zijn toegevoegd. Dit gaat als een document naar B&W die een beslissing zal nemen. Een kopie hiervan zal bij het bestuur (Marjan en Angele) ter inzage liggen, en waarschijnlijk komt er ook een versie op de internetsite te staan.
Vervolgstappen: Het B&W moet beslissen over de uitbreiding van de kaders, pas daarna worden plannen gemaakt over concrete inrichting van het gebied. Vervolgens moet het bestemmingsplan nog worden aangepast en moeten de plannen worden goedgekeurd. Het zal dus nog wel even duren voordat we de HEMA rookworsten om de hoek kunnen kopen…. We houden jullie op de hoogte.